top of page

HLUBINNÉ VRTÁNÍ

​​

PORTFOLIO PRACÍ:

 • Sanace starých důlních děl

  • Injektážní práce

  • Zaplavování

  • Odvodňovací či svodové vrty

 • Čerpací vrty – pr. do 500mm, hl. do 200m

 • Svodové vrty – svádění podzemních vod do starých důlních děl

 • Hydrogeologické vrty

 • Inženýrsko – geologické vrty pr.do 220 mm, hl. do 300 m

 • Průzkumné práce pro těžební průmysl

 • Vrty pro studny, tepelná čerpadla, měřící sondy

 • Čištění studní - airlift

ZPŮSOBY HLUBINNÉHO VRTÁNÍ A DRUHY VRTŮ:

 

 • Hlavní prováděnou technologií je rotační jádrové vrtání a vrtání airliftem

ÚČELY HLUBINNÉHO VRTÁNÍ A DRUHY VRTŮ:

Hlubinné vrtání je oborem, který zasahuje do mnoha jiných oborů buď přímo, nebo nepřímo a tím se stává důležitým a nezbytným pro široký okruh technické činnosti. Hlavní funkce hlubinného vrtání spočívá v jeho spolupráci na hornické činnosti, a to:

 • Při průzkumu ložisek nerostných surovin, kde je hlavní složkou průzkumné techniky

 • Při samotné těžbě, kdy přebírá funkci důlních děl. Těžba ropy, zemních plynů a částečně i vody je bez hlubinného vrtu nemyslitelná

Dalšími obory, kde je hlubinného vrtání dnes široce využíváno, je především stavebnictví, kde je zvláště patrný nárůst vrtných prací, a to jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního (zakládání staveb, injektáže, kotvy apod.) a také vodohospodářství. V posledním období je zřejmý rozvoj vrtných prací také v energetice (provádění vrtů pro tepelná čerpadla a další).

Hlubinný vrt je dlouhé důlní dílo, u něhož poměr (délka/průměr) má maximální velikost. Je hlouben většinou ve svislém směru a ukloněném pod různými úhly od tížnice. Hlubinný vrt je prováděn pro účel:

 • Průzkumný: zisk geologických a geotechnických informací

 • Provozní: vytvoření otvoru pro hornické, geologické, stavební a další technické účely

 

NA ZÁKLADĚ TOHOTO ROZDĚLENÍ SE VRTY OBECNĚ ČLENÍ NA:

 1. Vrty geologicko-průzkumné, jejichž cílem je získání geologických a geotechnických informací. Charakteristickým rysem je, že slouží jen po dobu vrtání, po ukončení nemá význam (může být i škodlivý), musí se likvidovat. Jsou to vrty: v geologickém průzkumu: mapovací, strukturní, opěrné, parametrické, pionýrské, regionálně- profilové, vyhledávací, obrysové apod. v hornictví: vyhledávací, orientační, sledné, ložiskové, zajišťovací, parametrické, testovací, vrty pro geomechanické účely apod.

 2. Vrty provozně-technické, jejichž cílem je vytvoření otvorů, které po odvrtání mají sloužit určitému účelu. Charakteristickým rysem je, že svému účelu začínají sloužit až po dokončení vrtu. Jsou to vrty: v hornictví: těžební, větrací, zmražovací, injektážní, vtláčecí, jámové (velkoprůměrové), odvodňovací, degazační, základkové, hasicí, spojovací, záchranné, trhací, zplyňovací apod. ve stavebnictví: pilotové, mikropilotové, monitorovací, injektážní, spojovací, sanační, vrty pro kotvy apod. ve vodohospodářství: čerpací, pozorovací, balneologické, v energetice: vrty pro tepelná čerpadla, vrty pro využití geotermální energie.

V ZÁVISLOSTI NA ČLENĚNÍ VRTŮ, TEDY GEOLOGICKÉM ZÁMĚRU, SE ROZLIŠUJÍ URČITÉ KATEGORIE TECHNICKÝCH HLEDISEK PŘI HLOUBENÍ VRTU. JSOU TO ZEJMÉNA:

 • Rozdílné projektované hloubky a konečný průměr vrtu

 • Různé typy vrtných souprav podle jejich nosnosti

 • Různá složitost konstrukcí vrtů

 • Rozdílná volba materiálu, vrtného nářadí a nástrojů

 • Rozdílná technologie či způsob vrtání

 • Rozdílné vystrojení vrtu a technologie čerpacích procesů

bottom of page